photo-1473075109809-7a17d327bdf6

Styrning

Bolagsordning

Bolagsordning

1 § FIRMA 
Bolagets firma är Green Landscaping Group AB (publ).

2 § SÄTE 
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

3 § VERKSAMHETSFÖREMÅL 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, självt eller genom dotterbolag, bedriva mark- och fastighetsteknisk drift, skötsel och entreprenad och därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta fast och lös egendom.

4 § AKTIEKAPITAL 
Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 2 500 000 kronor och till högst 10 000 000 kronor. Antalet aktier i bolaget skall uppgå till lägst 35 000 000 och till högst 140 000 000.

5 § RÄKENSKAPSÅR 
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

6 § STYRELSE 
Styrelsen skall, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter.

7 § REVISOR 
Bolaget skall ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer samt högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

8 § KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA 

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens industri.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska dels vara upptagen i aktieboken på sätt som föreskrivs i aktiebolagslagen, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om han eller hon anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämma.

9 § ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA
Vid årsstämma skall följande ärenden behandlas:

 1. val av ordförande vid bolagsstämman;
 2. upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. godkännande av dagordningen;
 4. val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet;
 5. prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
 6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 7. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 8. beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 9. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och, i förekommande fall, verkställande direktör;
 10. fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter;
 11. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
 12. val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
 13. annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

10 § AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL 

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

11 § FULLMAKTSINSAMLING OCH POSTRÖSTNING 

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).