6

Styrning

Valberedning

Valberedning

Enligt instruktion antagen vid Green Landscaping Group AB (publ) årsstämma ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter utsedda av de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot går turen vidare till den närmast därefter till röstetalet största aktieägaren.

Valberedningen består av:

  • Marcus Trummer (utsedd av Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB)
  • Erik Salén (utsedd av Westindia Aktiebolag)
  • Anders Thomasson (utsedd av Johan Nordström Invest AB)
  • Per Sjöstrand (styrelseordförande)

Valberedningen lämnar förslag till årsstämman om förslag till ordförande vid årsstämma, antal stämmovalda styrelseledamöter, styrelseordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen, arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott. Valberedningen lämnar vidare förslag till om val av revisorer, arvode till revisorer, beslut om principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedningen, och ersättning till ledamöterna i valberedningen och ersättning till valberedningens ledamöter.

Principerna för tillsättande av och principerna avseende valberedning togs på årsstämman 2020.
Principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning

För ytterligare information:

 

Bild av Carl-Fredrik Meijer

CFO & IR

Carl-Fredrik Meijer

+46 (0)70-108 70 19

@