6

Green i siffror

Finansiella mål

Green i siffror

Finansiella mål

MÅLUTFALL 2020KOMMENTAR
Omsättningstillväxt 10%7,1 procent, varav -5,5 procent organiskt. Omsättningstillväxten påverkades positivt av förvärven men negativt av den milda vintern i framför allt Q1 2020. Omsättningen ska i genomsnitt växa med 10 procent per år (organiskt och via förvärv).
Lönsamhet 8%4,7% (EBITA-marginal). Marginalen har påverkats positivt av realiserade synergier, och bidrag från under året förvärvade bolag. Den milda vintern och covid-19 har påverkat omsättning och resultat negativt. EBITA-marginalen ska uppgå till 8 procent.
Kapitalstruktur 2,5 ggr2,8 ggr. Skuldsättningen bedöms som tillfredsställande med tanke på den förväntade utvecklingen framåt då skuldsättningen allt annat lika minskar som en följd av kassaflödet från verksamheten.Nettoskulden i relation till EBITDA ska långsiktigt inte överstiga 2,5 gånger.
Utdelningspolicy 40% I ljuset av tillväxtmöjligheterna och möjligt värdeskapande framåt föreslår styrelsen att ingen utdelning lämnas. Cirka 40 procent av årets nettovinst ska delas ut till aktieägarna. Utdelningsförslaget ska beakta Green Landscapings långsiktiga utvecklingspotential, finansiella position samt investeringsbehov.

Våra verksamheter

Ett växande företag!

Green Landscaping Group har ett antal verksamheter i hela landet och växer kontinuerligt både organiskt och via förvärv.

Dotterbolag

Prenumerera på nyheter från Green