JS7h

Styrning

Finansiella mål

Green i siffror

Finansiella mål

MÅLUTFALL 2022KOMMENTAR
Omsättningstillväxt 10%53%Omsättningen ska i genomsnitt växa med 10 procent per år (organiskt och via förvärv).
Lönsamhet 8%8,5%EBITA-marginalen ska uppgå till 8 procent.
Kapitalstruktur 2,5 ggr2,4 ggrNettoskulden i relation till EBITDA ska långsiktigt inte överstiga 2,5 gånger.
Utdelningspolicy 40% : I ljuset av tillväxtmöjligheterna och möjligt värdeskapande framåt föreslår styrelsen att ingen utdelning lämnas. Cirka 40 procent av årets nettovinst ska delas ut till aktieägarna. Utdelningsförslaget ska beakta Green Landscapings långsiktiga utvecklingspotential, finansiella position samt investeringsbehov.